HMS

HMS – modellen

Viser kjernen i virkemiddelapparatet vårt

Klima og miljø
Aeron ønsker å være en av de ledende aktørene innen bærekraftig teknologi og vil også bidra positivt til FNs bærekraftsmål. Hos Aeron er miljø et leder- og medarbeideransvar. Gjennom medarbeideres kunnskap, holdninger og handlinger skal Aeron fremstå som en miljøbevisst og «grønn» bedrift. Dette skal gjenspeiles i overordnet styrende dokumentasjon fra både AF Gruppen og Aeron. Vår målsetning er å minimere vårt fotavtrykk gjennom å ha fokus på både sosiale, miljømessige og økonomiske/systemiske dimensjoner (ESG). Vi mener at FNs bærekraftsmål nr. 3, 4, 5 , 9 og 13 er spesielt aktuelle for Aeron.

Eksempler på konkrete bidrag:
Kjemikalie (kjølegass) substitusjon (13)
Reisevirksomhet reduksjon (13)
Bærekraftig teknologi utvikling (elektrifisering) (9)
Nye markeder (offshore vind) (9)
Fokus på bruk av seriøse underleverandører (9)
Likestillingskampanjer/målsetninger (5)
HMS som førsteprioritet i alt vi gjør (3)
Lærlingbedrift (IA) (4)

FNs bærekraftsmål

Etikk og sosialt ansvar

Adferdskode
Aeron skal være til å stole på. AF Gruppens Atferdskode beskriver rettningslinjene som gjelder for de etiske retningslinjer hos Aeron. The code of conduct together with the values describes the culture we want to develop, and which will form the basis for achieving our goals.Atferdskoden sammen med verdiene beskriver den kulturen vi ønsker å utvikle og som skal danne grunnlaget for å nå våre mål. Atferdskoden er AF Gruppens leveregler og det forutsettes at alle ansatte gjør seg kjent med den og etterlever den. Aeron skal kun samarbeide med leverandører og kunder som kan identifisere seg med vår «Code of Conduct».

Leverandører og underentreprenører
Aeron er opptatt av å knytte seg til leverandører og underetreprenører som forplikter seg til å følge verdier og krav til adferd som beskrevet i «Hensikt, Mål og Verdier» og «Adferdskoden». Aeron har en nulltoleranse når det gjelder atferd som bryter med bestemmelsene i leverandørerklærlingen. Leverandørerklæringen stiller krav til blant annet etterlevelse av lover og FNs Global Compact, menneskerettigheter, arbeidstid og lønn, tvangsarbeid, miljø, arbeidsmiljø og diskriminering og bekjempelse av korrupsjon.